Warunki udziału i Rejestracja na Warsztaty Cyberoam organizowane przez EMS Partner Sp. z o.o.

1. Zgłaszający uczestnictwo w Warsztatach akceptuje poniższe warunki uczestnictwa.
2. Aby zgłosić udział w Warsztatach należy wypełnić formularz on-line lub przesłać zgłoszenie na adres info@emspartner.pl.
3. Po wypełnieniu formularza na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Warsztaty.
4. Udział w Warsztatach jest bezpłatna z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5.
5. W przypadku sytuacji, w której osoba dokona rejestracji na Warsztatach, nie odwoła udziału w trybie zgodnym z regulaminem i nie pojawi się na Warsztatach w wybranym podczas rejestracji terminie, zostanie obciążona kosztami rejestracji w wysokości 100,00 zł netto.
6. Wypełniając i przesyłając formularz zamówienia osoba zgłaszająca swój udział jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia. Faktura zostaje wystawiona tylko i wyłącznie w sytuacji opisanej w punkcie 5.
7. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem konferencji i wymaga formy pisemnej (faks).
8. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w terminie późniejszym niż w punkcie 7.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Warsztatach spowoduje wystawienie faktury VAT zgodnie z punktem 5.
10. Należność za udział w konferencji zostanie zafakturowana w ciągu 14 dni od jej zakończenia.
11. EMS Partner sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych.
12. Uczestnik Warsztatów oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracji jako Płatnik jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę EMS Partner sp z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
13. Warunkiem udziału w Warsztatach jest posiadanie własnego laptopa, który jest niezbędny do realizacji zadań konfiguracyjnych podczas Warsztatów.